یك كلیپ زیبا از یه برق گرفتگی سر كاری، بیشتر توضیح نمی دم خودتون ببینید و از خنده روده بر بشین.حجم 250 كیلو دانلود كنید.